Naslovna Najnovije AMERIKANCI OTKRIVAJU: Da li je bitka za Herson gotova ili Rusi spremaju...

AMERIKANCI OTKRIVAJU: Da li je bitka za Herson gotova ili Rusi spremaju zamku?

0
Ðîññèÿ. Ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòíûé êîìïëåêñ "Àâàíãàðä" âî âðåìÿ èñïûòàíèé. Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì Ðîññèè çàâåðøåíà ðàçðàáîòêà ðàêåòíîãî êîìïëåêñà "Àâàíãàðä" ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì îñíàùåíèåì - ïëàíèðóþùèì êðûëàòûì áîåâûì áëîêîì. Ïîëåò ïëàíèðóþùåãî êðûëàòîãî áîåâîãî áëîêà "Àâàíãàðäà" èäåò íà âûñîòå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ â ïëîòíûõ ñëîÿõ àòìîñôåðû ñ ãèïåðçâóêîâîé ñêîðîñòüþ íà ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ äàëüíîñòü. Êðîìå òîãî, òðàåêòîðèÿ åãî ïîëåòà ïðîõîäèò íèæå ìèíèìàëüíîé âûñîòû ïåðåõâàòà ñðåäñòâ ÏÐÎ. Ñíèìîê ñ âèäåî/Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

U novom dnevnom izveštaju Institut za proučavanje rata (ISV) bavi se pre svega naređenjem da se ruske snage povuku na istočnu obalu Dnjepra i napuste Herson.

Naređenje je, podsećaju, dato tokom “montiranog” televizijskog sastanka gde je general Sergej Surovikin preporučio ovaj korak ministru Sergeju Šojguu, a on je potom prihvatio sugestiju i “naložio bezbedno prebacivanje ljudstva, naoružanja i opreme” na već pripremljene položaje na levoj obali Dnjepra.

– Celom ruskom kontingentu biće potrebno neko vreme da se povuče preko Dnjepra i još uvek nije jasno da li će ruske snage moći da se povuku u relativno dobrom stanju pod pritiskom Ukrajine. Bitka kod Hersona nije završena, ali ruske snage su ušle u novu fazu, dajući prioritet povlačenju svojih snaga preko reke, umesto da pokušavaju da potpuno zaustave ukrajinsku kontraofanzivu. Ukrajinska kontraofanziva u pravcu Hersona od avgusta, koja primorava ruske snage da se povuku preko Dnjepra bez potrebe za većim kopnenim ofanzivama, verovatno je uspela – kaže se u analizi ISV i dodaje:

– Ukrajinske trupe započele su neprekidne napade na mostove preko reke Dnjepar i gađale centre snabdevanja i skladišta municije na istočnoj obali, umanjujući sposobnost ruskih snaga da snabdevaju trupe na zapadnoj obali. Ukrajinske snage kombinovale su ove napade sa razboritim i uspešnim napadima na kopnenim mestima na ključnim lokacijama kao što je Davidov most. To je urodilo plodom.

Institut ne veruje da će povlačenje Rusije sa zapadne obale Dnjepra zapravo biti zamka osmišljena da namami ukrajinske trupe u teške borbe u blizini grada Hersona, kako sugerišu neki ukrajinski i zapadni izvori.

– Ruski komandanti će svakako pokušati da uspore ukrajinsko napredovanje kako bi se povlačenje odvijalo uredno, a neke snage mogu ostati u gradu kako bi usporile ulazak ukrajinskih trupa. Ali sve ove borbe biće samo sredstvo za postizanje cilja da povlačenje bude uspešno – nastavljaju analitičari.

ISV pominje i kako je ruski medijski prostor reagovao na najavu povlačenja sa očekivanim besom i zabrinutošću.

– Nekoliko ruskih vojnih blogera je naglasilo da je povlačenje prirodna posledica sistemskih neuspeha unutar ruskih vojnih i komandnih struktura. Isti izvori su takođe naglasili da je ovo veliki poraz ruskih snaga, jer gube teritoriju koju je Rusija anektirala i smatrala svojom. Međutim, mnogi istaknuti blogeri stali su na stranu Surovikina i pohvalili odluku kao neophodnost, što ukazuje da je rusko rukovodstvo naučilo iz informativnih efekata katastrofalnog povlačenja Rusije iz Harkovske oblasti sredinom septembra – navodi se u izveštaju, koji takođe ističe iznenađujuće pozitivne reakcije finansijera Vagnerove grupe Jevgenija Prigožina i čečenskog lidera Ramzana Kadirova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: