Naslovna Republika Srpska Krivične prijave zbog stanja na UKC Republike Srpske

Krivične prijave zbog stanja na UKC Republike Srpske

„Dario Sandić, advokat iz Banjaluke podnio je krivične prijave protiv dr Vlade Djajić iz Banjaluke, direktora UKC RS, Verice Jaćimović, republičkog zdravstvenog inspektora i Verice Jaćimović, republičkog zdravstvenog inspektora.“

U prijavi stoji da dr Vlado Djajić iz Banjaluke, direktor UKC RS što na odjeljenjima Klinike za hirurgiju – Stare hirurgije, Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinike za kožne i polne bolesti nije obezbijedio minimum higijensko-tehničkih uslova u pogledu sanitarnih čvorova, klimatizacije, temperature vazduha u bolesničkim sobama, nepostojanja sapuna i toalet papira.

Teije postupio po Rješenju broj 24.110/510-326-63-2/19 od 31.07.2019. godine izdato od strane Zdravstvene inspekcije, te što nije obezbijedio adekvatnu posteljinu i dušeke za bolesnike i porodilje, već se pacijentima na korištenje daju stare, poderane i krvlju umrljane posteljine, kao i dušeci koji nisu pogodni za spavanje i ležanje jer su isti dotrajali, poderani, sa žicama koje vire iz istih i onemogućavaju normalno ležanje pacijenata i porodilja, čime je počinio krivična djela Zloupotrena položaja odgovornog lica, Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Nesavjestan rad u službi i Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja.

Dalje se dodaje da Verica Jaćimović i  Desimir Miljić nisu preduzeli zakonske radnje radi izvršenja Rješenja od 31.07.2019. godine koje je izdato od strane Zdravstvene inspekcije kojim se nalaže UKC RS  da obezbijedi kontinuirano snabdijevanje sredstvima za održavanja lične higijene pacijenata i vještačko osvjetljenje u svim sanitarnim čvorovima, te da izvrši sanaciju dotrajalih sanitarnih čvorova na Klinici za infektivne bolesti, Klinici za dječije bolesti i Klinici za ginekologiju i akušerstvo čime su počinili krivična djela Zloupotrena položaja odgovornog lica, Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i Nesavjestan rad u službi.

U obrazloženju se ističe da se određen broj građana Republike Srpske javio podnosiocu krivične prijave sa fotografijama i pisanim tekstom kao dokaz nehumanog, neljudskog i neetičnog ponašanja medicinskog osoblja na UKC RS, kao i sa nehumanim uslovima u kojima se nalaze pacijenti koji leže na UKC RS, a u pogledu sanitarnih čvorova, temperature vazduha u bolničkim sobama, posteljinom i dušecima na kojima pacijenti leže, te prostorijama u kojima se skladište lijekovi i drugi medicinski materijala.

„Uvidom u navedene fotografije utvrđeno je da je temperatura u bolničkim sobama preko 40 stepeni Celzijusa, da pacijenti leže na poderanim, starim i krvlju umrljanim jastučnicama i plahtama, da su dušeci stari, flekavi, nepodobni za upotrebu, da su sanitarni čvorovi u katastrofalnom i neprihvatljivom stanju i za javne toalete, a kamo li za toalete na Kliničkom centru“, stoji u obrazloženju krivične prijave.

Dodaje se da se podnosilac prijave se 12.02.2016. godine obratio Inspektoratu sa zahtjevom za inspekcijskom kontrolom.

Nakon intervencije Ombudsmena BiH i urgencija podnosioca, inspektor Verica Jaćimović je obavijestila podnosioca prijave da je nakon kontrole utvrdila da su prilikom inspekcijskog pregleda utvrdili da postoje nedostaci i nepravilnosti koji su u suprotnosti sa članom 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i članovima 7 i 12 Pravilnika o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove, te je svojim rješenjem od 31.07.2019. godine naložila otklanjanje nedostataka i to nabavka sredstava za održavanje higijene pacijenata, vještačkog osvjetljenja, te sanacija sanitarnih čvorova.

„Dana 13.08.2019. godine podnosilac prijave je tražio da pristupi informacijama Inspektorata, te mu je glavni inspektor odgovorio i dostavio Zapisnik o izvršenoj kontroli kao.

Imajući u vidu da je isti u tom trenutku bio glavi inspektor jasno je da je bio upoznat, odnosno da je bio dužan da bude upoznat sa sadržajem navedenih dokumenata i da preduzme sve radnje, kao i inspektorica Verica Jaćimović, da se navedeno rješenje inspekcije izvrši do kraja i time funkcionisanje UKC RS uvede u zakonske normative, a koji bi obezbijedili siguran, etičan, human i stručan postupak prema pacijentima, odnosno gradjanima Republike Srpske“, ističe Dario Sandić.

Dodaje da treba imati u vidu da je od donošenja navedenog rješenja prošlo skoro 2 godine, da se stanje na UKC RS još više pogoršalo, odnosno da ništa nije uradjeno po pitanju izvršenja rješenja, te uspostavljanja rada UKC RS u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnika o uslovima za početak rada zdravstvenih ustanova.

Jasno je da je prvoprijavljeni kao direktor i odgovorno lice UKC RS odgovoran jer ništa nije preduzeo na otklanjanju gore navedenih nedostataka, te da drugoprijavljena i treće prijavljeni nisu preduzeli zakonske radnje kako bi došlo do otklanjanja utvrdjenih nedostataka, čime su počinili gore navedena krivična djela.

„Bitna činjenica je da UKC RS trenutno gradi garažu vrijdnu 35.000.000.000,00KM,a da na klinikama nema toaletnog papira, da nema adekvatnih wc šolja, da nema tople vode, da su tuš kabine pohrdjale, da su pločice sa zidova otpale, da su jastučnice i plahte poderane i umrljane krvlju, da su dušeci uflekani, stari sa ispadnutim žicama i da se ne mogu upotrebljavati, te da je kompletan zdravstveni sistem na UKC RS u potpunom rasulu, neimaštini, nestručnosti, bahatosti i nestručnosti, te da isti služi za zapošljavanje stranačkih aktivista i skupljanje sigurnih glasova na lokalnim i opštim izborima“, ističe Sandić.

Napominje da je veliki broj eminentnih medicinskih stručnjaka davno napustio UKC RS zbog nestručnog i neetičkog vođenja UKC RS od strane prvoprijavljenog, kao i njegovh prethodnika koji su svi redom bili stranački postavljeni kadrovi, bez obzira na stručnost, humanost i/ili moralnost istih lica.

Advokat predlaže da se izvrši neposredni uvid na gore navedenim klinikama, da se izvrši uvid u dostavljene dokaze, saslušaju prijavljena lica, kao i zaposlene na gore navedenim klinikama, te da, ukoliko to bude potrebeno, tražite imena lica koja su imala neposredna opažanja koja su navedena u ovoj prijavi, a za koja imate dovoljno dokaza, kao i mogućnost neposrednog uvida u činjenice na licu mjesta.

(BUKA)