Naslovna Najnovije Nezakonita imenovanja i ZAPOŠLJAVANJA MIMO KONKURSA: Revizori utvrdili brojne nepravilnosti u ministarstvima...

Nezakonita imenovanja i ZAPOŠLJAVANJA MIMO KONKURSA: Revizori utvrdili brojne nepravilnosti u ministarstvima i javnim institucijama u Srpskoj

0

Nezakonita zapošljavanja, prijem pripravnika bez prethodno provedenih konkursa, imenovanje direktora ili vršioca dužnosti direktora mimo zakona – samo su neke od nepravilnosti koje su uočili revizori u brojnim ministarstvima u Vladi Srpske, republičkim agencijama ili institucijama.

izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu za korisnike budžeta Republike Srpske, revizori nisu dali pozitivno mišljenje ni za jednu komponentu finansijske revizije.

I za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima revizori su dali „mišljenje s rezervom“.

Revizori su, tako, utvrdili da su u Generalnom sekretarijatu Vlade i Agenciji za agrarna plaćanja u prošloj godini primali pripravnike bez prethodnog provođenja javnog konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Utvrđeno je da je pet ministarstava u Vladi Srpske, kao i nekoliko republičkih javnih institucija u prošloj godini zapošljavalo radnike na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci što, takođe, nije u skladu sa Zakona o državnim službenicima.

Vršioci dužnosti

Takođe, kako se dodaje u izvještaju revizora, vršioci dužnosti postavljeni su na period duži nego što je to propisano navedenim zakonom.

– Imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor izvršeno je bez provedenog konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida – upozoravaju revizori.

Utvrđeno je i da je na osnovu rješenja Vlade Srpske iz 2018. godine imenovan Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor koji broji sedam članova, iako je Zakonom o sistemu javnih službi propisano da upravni odbor ima tri ili pet članova.

Takođe, kako se upozorava u izvještaju revizora, vršilac dužnosti direktora JU Službeni glasnik Republike Srpske imenovan je u 2019. godini na period do 60 dana, a od navedenog perioda imenovanje vršioca dužnosti je vršeno u kontinuitetu i do kraja prošle godine, bez provedenog konkursa.

– Zakonom o sistemu javnih službi definisano je da direktora imenuje i razrješava osnivač na period od četiri godine, uz prethodno sproveden javni konkurs – navode revizori.

Ističu da Zavod za transfuzijsku medicinu, Zavod za stomatologiju i Zavod za sudsku medicinu Srpske nisu pribavili saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za novo zapošljavanje i produženje ugovora o radu, shodno Zaključku Vlade Republike Srpske o ograničavanju zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama i fondovima u Republici Srpskoj od 28. januara 2015. godine.

– Pored navedenog, u Zavodu za sudsku medicinu radni odnos sa sedam zaposlenih nije zasnovan u skladu s Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, jer je njih pet zaposleno na radnim mjestima koja nisu sistematizovana, a na dva radna mjesta na kojima je sistematizovan po jedan izvršilac zaposlena su po dva lica, što nije u skladu sa Zakonom o radu – navode revizori.

Savjetnici ministra

Upozoravaju i na to da je u Generalnom sekretarijatu Vlade, te šest ministarstava, kao i pojedinim zavodima i drugim republičkim institucijama utvrđeno da su zaključivali ugovore o djelu za sistematizovane poslove suprotno Zakonu o radu.

– Kod Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, ugovori o djelu su zaključeni i sa dva savjetnika ministra koji su rješenjima o imenovanju imenovani na određeno vrijeme u mandatu ministra, što nije u skladu sa Zakonom o radu, jer isti nisu zasnovali radni odnos na određeno vrijeme u trajanju mandata ministra – ističe se u revizorskom izvještaju.

Ističe se da su i pojedine republičke institucije zaključivale ugovor o privremenim i povremenim poslovima suprotno Zakonu o radu.

Pored navedenog, revizori su utvrdili još niz nepravilnosti.

Grantovi bez kriterijuma

Tako su za pojedina ministarstva i javne institucije utvrdili da su dodjeljivali grantove u visini do 50.000 KM na osnovu zahtjeva korisnika sredstava, ali da prethodno nisu utvrdili kriterijume za davanje navedenih grantova niti su tražili izvještaje o utrošku primljenih sredstava.

– I kod Generalnog sekretarijata Vlade za dio dodijeljenih grantova nisu dostavljeni izvještaji o utrošku sredstava. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske – navodi se u izvještaju.

Ističe se da su, pored navedenog, pojedina ministarstva sufinansirala programe i projekte bez provedene procedure javnog konkursa.

– Na osnovu prethodno navedenog, a i u daljem dijelu izvještaja, kod pojedinih budžetskih korisnika sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je obezbijedio istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i drugim propisima. Preporučuje se Vladi Republike Srpske da obezbijedi da se postavljenje pomoćnika ministara i direktora u organima republičke uprave obavlja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i direktora u javnim ustanovama u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi – poručili su revizori.

Dodali su da su u izvještajima o provedenoj finansijskoj reviziji pojedinačnih budžetskih korisnika za 2021. godinu kod 10 budžetskih korisnika, uključujući i Generalni sekretarijat Vlade RS, utvrđene nepravilnosti u primjeni Zakona o javnim nabavkama.

DEFICIT

Vlada Srpske je 1. aprila prošle godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na plan i program rada i finansijski plan poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor za 2021. godinu. Ono što je zanimljivo jeste da je finansijskim planom planiran i deficit u iznosu od 400.000 KM, što je u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske. Revizori podsjećaju da je ovim Zakonom propisano da budžetski sistem čine budžet Republike, opština i gradova i finansijski planovi fondova.

– Zakonom o budžetskom sistemu nije dozvoljeno predlaganje budžeta koji sadrži planirani budžetski deficit ili neraspoređeni suficit. Takođe, u fondove u smislu ovog zakona nije uključen Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor. S tim u vezi, ne postoje zakonske odredbe koje bi definisale način planiranja i izvršenja finansijskog plana Fonda, iako je njegov finansijski izvještaj predmet konsolidacije kao kontrolisanog korisnika budžeta te je obuhvaćen u konsolidovani finansijski izvještaj Republike – navode revizori.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube