Naslovna Izdvajamo Mali Kalinovik- velika pljačka

Mali Kalinovik- velika pljačka

0

Opština Kalinovik je prilikom obnove i opremanja Doma za starija lica, za šta je potrošeno blizu 500.000 KM, u više navrata prekršila Zakon o javnim nabavkama trošeći javni novac  mimo zakonom propisanih procedura, ocijenili su revizori iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Propusti su napravljeni kod rekonstrukcije potkrovlja, gradnje vodovoda dužine 230 metara za Dom i nabavke namještaja, a neki od ovih postupaka, prema upozorenjima iz Agencije za javne nabavke u BiH, mogu biti povod za pokretanja prekršajnog postupka i podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima.

Rekonstrukcija potkrovlja
Rekonstrukcije potkrovlja Doma za starija lica, koja je procijenjena na 426.183 KM nije planirana  Planom javnih nabavki za 2020. godinu, nije donesena posebna odluka za njeno pokretanje u toj godini. Za ovu nabavku je  potpisan ugovor na osnovu otvorenog postupka u kom je predviđena  e-aukcija i koji je vođen 2019. godine, a izvođač radova je bilo  preduzeće Antikorozija d.o.o iz Gacka.
Predsjednik komisije za javne nabavke u ovom slučaju, Nebojša Milidrag pojašnjava da je  rekonstrukcija bila predviđena Planom javnih nabavki za 2019. godinu u  iznosu od 290.000 KM kada je donijet Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu u skladu sa Zakonom, ali je u julu 2019. godine izvršena izmjena Plana javnih nabavki zbog nove procjene vrijednosti nabavke sa 290.000 na 500.000 KM  od čega je 100.000 KM vlastitih izvora,100.000 KM iz Investicijsko-razvojne banke Republike Srpske i 300.000 KM od Republike Srbije.
Prvi postupak za tu javnu nabavku je poništen jer je bio samo jedan ponuđač s neprihvatljivom  ponudom, pa je donijeta Odluka o ponovnom pokretanju postupka s podacima iz  Izmijenjenog plana javnih nabavki iz 2019. godini. (Odluka broj  02-404-19/19 od 12.08.2019.godine).
Znači – ne stoji konstatacija da  nema Plana nabavki u kome je planirana ova nabavka i da nije bilo izmjene plana nabavki. Bio je Plan nabavki i bila je izmjena plana nabavki u pogledu iznosa sredstava, kaže Milidrag.
Revizori upozoravaju i da je odabrani ponuđač obećao popust, ali je o tome dao ovjerenu izjavu umjesto da popust najavi na obrascu za cijenu ponude, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
“Konstatacija da je  prihvatanje ponuda za popust u formi izjave nezakonito ne stoji jer članom  57 stav 2 Zakona o javnim nabavkama je  predviđeno da ponuđač uz ponudu, do samog otvaranja ponuda, može  dostaviti izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, pa je u tom kontekstu Komisija za javne nabavke prihvatila dopunu ponude – izjavu o popustu od 7% koja je bila propisno zapakovana i predata u naznačenom roku. Na to predstavnik drugog ponuđača nije imao primjedbi  jer je bio prisutan prilikom otvaranja ponuda o čemu postoji zapisnik s otvaranja ponuda. Dopuna ponude je dostavljena na način kao i osnovna ponuda i smatramo da je bila u skladu sa zakonom, a i nije uticala na izbor ponuđača”, pojašnjava Milidrag.
Transparency International, viši istraživač i saradnik za pravne poslove Damjan Ožegović kaže da nije rijetkost da se u javne nabavke ide  bez plana iako je previđeno da se to radi samo kada se plan ne može donijeti na vrijeme.
“Oni su na revizorski izvještaj mogli dati izjašnjenje, a ako ga nisu dali – moramo vjerovati revizorima. Prvi osnov za postupak javne nabavke je plan ili posebna odluke, bez toga nema javne nabavke”, kaže Ožegović i napominje da izjava o popustu, ako nije pravilno podnesena, treba biti razlog za odbijanje ponude,  odnosno tako dopunjena ponuda treba biti odbijena bez ocjene.
Gradnja vodovoda
Kod izgradnje vodovoda dužine 230 metara u Domu za starija lica, izvođač radova je upozorio Opštinu kao investitora da je loš pritisak vode i predložio da, umjesto planiranih radova, izgradi postrojenje za povećanje pritiska – cijena je bila ista, ali radovi produženi za 30 dana. Opština je to prihvatila, ali, kako pišu revizori, nije potpisan Aneks ugovora i izostavljena je  izgradnja kuhinjske kanalizacije koja je bila predviđena projektom zbog čega revizori upozoravaju da priprema dokumentacije, odnosno tehnička specifikacija nije izvršena u skladu sa standardima što je povećalo rizik od nepredviđenih i dodatnih radova. Cijena ovih usluga je bila 19.300 KM, a izvođač je bilo preduzeće  Antikorozija d.o.o iz Gacka.
Milidrag pojašnjava da je promjena radova koji su imali ukupnu cijenu  17.254 KM prihvaćena na prijedlog izvođača, a uz saglasnost nadzornog organa i investitora, te da o tome postoji korespondencija učesnika u postupku.
Prema izvještaju nadzora nije bilo prekoračenja ni ugovorene cijene ni roka izvođenja radova, pa nije bilo potrebe za potpisivanjem Aneksa.
“S informacijama o kuhinjskom odvodu-kanalizaciji nisam upoznat, niti je u svom izvještaju, koliko ja znam, obradio nadzorni organ. Produženje roka izvođenja radova  od 30 dana je, koliko znam, odobrio investitor jer vremenske prilike nisu dozvoljavale završetak, ali to je u skladu sa zakonom – rok završetka radova nije bio potkriterij za izbor ponude i nije bio bodovan kod odabira ponuđača”, kaže Milidrag. Naglašava da je ispoštovana zakonska procedura izbora  ponuđača jer je nakon svega održana i E-aukcija kao instrument  jednakog pristupa u  takmičenju u javnim nabavkama, a izvještaj o tome je u spisu  predmeta.
“Ocjena revizora da je postojao rizik od nepredviđenih i dodatni radova nije realna, jer nije došlo do dodatnih i nepredviđenih radova niti je bilo potrebe za Aneksom ugovora za dodatne i nepredviđene radove”, piše Milidrag.
Ožegović pojašnjava da je ova praksa neprihvatljiva i da za svaku manjkavost utvrđenu tokom radova treba osnovni ugovor nadograditi novim ugovorom koji će biti definisan kroz pregovarački postupak.
“Ta promjene obima ili vrste radova usred realizacije ugovora se često dešava i Agencija za javne nabavke u BiH je upozorila na to – ugovorni organi ne planiraju dobro izvođenje, ne urade dobro idejni projekat, nekada i namjerno kako bi pogodovali određenom ponuđaču koji kasnije širi ugovor. Agencija je jasno dala do znanja da se to ne smije događati i da je takvo ponašanje osnov za prekršajne i krivične prijave, zavisno od težine počinjenje nepravilnosti”, pojašnjava Ožegović.
Kod ove nabavke revizori su utvrdili da nije tražena bankarska garancija za dobro izvršenje posla iako je definisana tenderskom dokumentacijom, te da nakon realizacije ugovora nije sačinjen zapisnik o primopredaji radova što nije u skladu s ugovorom.
Nabavka namještaja
Opština Kalinovik je za potrebe Doma za starija lica nabavila namještaj za 31.520 KM, bez PDV-a, putem pregovaračkog postupka  bez objave obavještenja o nabavci. Dobavljač je bila kompanija Braća Metović d.o.o. Sarajevo, a nabavka je  izvršena  bez objave  tenderske dokumentacije na web-stranici Opštine, bez zapisnika o kvalifikovanosti ponuđača, bez zapisnika o toku pregovora i bez komisije za provođenje nabavke, te bez dokumentacije kojom dokazuju da su proveli  ispitivanje tržišta, pišu revizori.
Milidrag, koji je i u ovom slučaju bio predsjednik Komisije za provedbu javne nabavke,  objašnjava da je razlog za preskakanje zakonom propisanih koraka u postupku javnih nabavki odgovorna koronapandemija – namještaj je kupljen za dio Doma koji je korišten kao karantin.
“Uputili smo poziv ponuđaču da u roku od tri dana izradi i dostavi namještaja prema našoj specifikaciji i oni su to i učinili. Mi smo prihvatili njihovu ponudu i zaključili ugovor. Stoji  to da nije imenovana  komisija koja bi  odlučivala o ponudi, ali nabavka je bila hitna, u  jeku najačeg  talasa koronavirusa. Vlada Republike Srpske je naredbom  zadužila lokalne zajednice da u roku od 3 dana obezbijede karantin za izolaciju oboljelih lica što je kod nas  bio Dom za starija lica koji tada još nije bio pušten u funkciju. U tom istom periodu naredbom načelnika Opštine  prekinut je rad uprave na 15 dana i mi nismo bili u mogućnosti komisijski predložiti dobavljača. Mislim da je napravljena greška što u ovom slučaju nije bilo primijenjeno izuzeće  od Zakona o javnim nabavkama zbog prirode i hitnosti nabavke  u skladu sa stavovima Agencije za javne nabavke BiH”, kaže Milidrag u pisanim odgovorima i napominje da je ugovor potpisao  načelnik na osnovu ponude dobavljača.
Ožegović upozorava da koronapandemija ne može i ne smije biti izgovor za kršenje Zakona o javnim nabavkama, pogotovo  kada je riječ o nabavkama roba i usluga koje nisu direktno vezane za borbu protiv pandemije.
Mnogi ugovorni organi su prilikom nabavke roba, radova i usluga vodili pregovaračke postupke ili nabavke vodili uz izuzeće od Zakona o  javnim nabavkama iako ta mogućnost postoji samo za nabavke onoga što je neophodno za borbu protiv pandemije. Dakle pandemija  ne može biti izgovor, ali je bilo slučajeva da su pojedini ugovorni organi nabavljali gorivo, kancelarijski materijal ili namještaj, kaže Ožegović i naglašava da ugovorni organi moraju uvijek imati dovoljno vremena da ispitaju tržište, čak i kada su u pitanju manje transparentni  postupci, i moraju imati najmanje tri ponude da ne bi davali novac za najlošije robe.
Kako se nepravilnosti slične ovim iz Kalinovika često ponavljaju, Agencija za javne nabavke je krajem 2021. godine saopštila da  uočava lošu praksu da pojedini ugovorni organi kod nabavke radova prave namjerne i svjesne greške u projektnoj dokumentaciji/tehničkoj specifikaciji koje naknadno popravljaju odnosno plaćaju provođenjem pregovaračkih postupaka, bez objave obavještenja za dodatne ili nepredviđene radove.
Pregovarački postupak bez objave obavještenja je najmanje transparentan postupak i treba ga koristiti izuzetno, samo u situacijama predviđenim Zakonom o javnim nabavkama, vodeći pri tome računa o utvrđenim posebnim uslovima za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Dakle, potreba za dodatnim ili nepredviđenim radovima putem pregovaračkog postupka nikako ne bi smjela biti posljedica propusta ugovornog organa pri provođenju osnovnog postupka, pišu iz Agencija ZJN i naglašavaju da ugovorni organi krše osnovni princip Zakona i u neravnopravan položaj dovode sve učesnike u postupku koji je prethodio osnovnom postupku, a, s obzirom na seriju dodatnih ili nepredviđenih radova koja uslijedi nakon toga, favorizira i finansijski honorira ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji u postupku koji je prethodio zaključenju osnovnog ugovora i upozoravaju da ovakvi postupci mogu biti povod za pokretanja prekršajnog postupka i podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima.
Budžet Opštine Kalinovik za 2020. godinu je iznosio je 2,75 miliona KM od čega je  709.400 КМ potrošeno za  lična primanja, 542.513 КМ za robe i usluge, 464.000 КМ za otplatu dugova…
Načelnik opštine je Radomir Sladoje iz SNSD-a izabran na izborima 2020. godine nakon što je Milena Komlenović nakon dva mandata, odustala od kandidature. Sladoje je ranije bio zamjenik načelnika Opštine.
Sladoje misli da je rekonstrukcija Dom za starija lica jedan od razloga zbog kog je Komlenović odustala od kandidature.
IZVOR: Frontal.ba

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: