Naslovna Izdvajamo Bivši analitičar CIA: Rusija potpuno uništila ukrajinsku PVO

Bivši analitičar CIA: Rusija potpuno uništila ukrajinsku PVO

0
Ðîññèÿ. Ãèïåðçâóêîâîé ðàêåòíûé êîìïëåêñ "Àâàíãàðä" âî âðåìÿ èñïûòàíèé. Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì Ðîññèè çàâåðøåíà ðàçðàáîòêà ðàêåòíîãî êîìïëåêñà "Àâàíãàðä" ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì îñíàùåíèåì - ïëàíèðóþùèì êðûëàòûì áîåâûì áëîêîì. Ïîëåò ïëàíèðóþùåãî êðûëàòîãî áîåâîãî áëîêà "Àâàíãàðäà" èäåò íà âûñîòå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ â ïëîòíûõ ñëîÿõ àòìîñôåðû ñ ãèïåðçâóêîâîé ñêîðîñòüþ íà ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ äàëüíîñòü. Êðîìå òîãî, òðàåêòîðèÿ åãî ïîëåòà ïðîõîäèò íèæå ìèíèìàëüíîé âûñîòû ïåðåõâàòà ñðåäñòâ ÏÐÎ. Ñíèìîê ñ âèäåî/Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

  Ruska vojska je uništila ukrajinsku protivvazdušnu odbranu – tokom protekla četiri mjeseca došlo je do bezmalo potpunog nestanka PVO sistema Ukrajine, navodi bivši analitičar CIA Leri DŽonson.

Prema njegovoj ocjeni, ruski avioni sada mogu bez ozbiljnijih posljedica da ulaze u vazdušni prostor Ukrajine, a ona nema čime da na to odgovori.

U suštini, nemaju ni SAD i NATO.

DŽonson pojašnjava da Oružane snage Ukrajine trenutno nemaju gotovo nikakve sisteme protivvazdušne odbrane niti avione koji bi mogli da zaustave ruske vazdušne udare, a američki PVO-sistem „Patriot“ pokazao se neefikasnim.

„Ukrajinska vojska postala je lak plijen ruskih aviona i helikoptera“ – naglašava DŽonson, a prenose analitički portali.

I bivši analitičar CIA Rejmond Mekgavern prognozira da će laži ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i njegove priče o „nebeskom štitu nad Ukrajinom“ dovesti do – vojnog udara u Kijevu.

On vjeruje da je taj udar – samo pitanje vremena.

Holandski vojni analitičar i stručnjak za geopolitiku Jost Nimeler navodi da vijetnamsko iskustvo pokazuje da Amerikanci vrlo brzo pronađu zamjenu uklonjenom lideru.

„To bi moglo da se desi i u Ukrajini. Zelenski radi šta mu se kaže, ali će ga u jednom trenutku Vašington zamijeniti“ – smatra on.

Prema ovom ekspertu, pregovori treba da se vode direktno između Rusije i SAD, dok Ukrajina u tome ne može da učestvuje.

„Rusija će sjesti za sto samo sa SAD, a to može da se desi relativno brzo u uslovima velikih gubitaka Kijeva. Vojna situacija je zašla u ćorsokak, a Ukrajina je iscrpljena“ – zaključuje Nimeler.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube