Naslovna Najnovije OTKRIVENI TAJNI KANALI ISPORUKE ORUŽJA RUSIMA?

OTKRIVENI TAJNI KANALI ISPORUKE ORUŽJA RUSIMA?

0

Ju­žno­a­frič­ka vla­da po­zva­la je ju­če na raz­go­vor Ru­be­na Bri­ge­ti­ja, am­ba­sa­do­ra SAD u ze­mlji Rta do­bre na­de, na­kon što je dan ra­ni­je iz­ja­vio da bi „mo­gao da se kla­di u ži­vot da je Pre­to­ri­ja is­po­ru­či­la oruž­je Ru­si­ji” pro­šlog de­cem­bra, pre­neo je „Blum­berg”.

Za­što je ru­ski kar­go-brod „Le­di R”, ina­če pod ame­rič­kim sank­ci­ja­ma, pri­stao u voj­nu lu­ku Saj­mon­sta­un kod Kejp­ta­u­na po­čet­kom pro­šlog de­cem­bra i šta se de­ša­va­lo to­kom ta­jan­stve­nih noć­nih pre­to­va­ra?

Ju­žno­a­frič­ka vla­da po­zva­la je ju­če na raz­go­vor Ru­be­na Bri­ge­ti­ja, am­ba­sa­do­ra SAD u ze­mlji Rta do­bre na­de, na­kon što je dan ra­ni­je iz­ja­vio da bi „mo­gao da se kla­di u ži­vot da je Pre­to­ri­ja is­po­ru­či­la oruž­je Ru­si­ji” pro­šlog de­cem­bra, pre­neo je „Blum­berg”. Zah­tev ame­rič­kom am­ba­sa­do­ru da se po­ja­vi u vla­di JAR u Pre­to­ri­ji, po­tvr­dio je mi­ni­star u Pred­sed­ni­štvu JAR Kum­bud­zo Ntša­ve­ni. Ne skri­va­ju­ći „raz­o­ča­ra­nje zbog ne­di­plo­mat­skog po­na­ša­nja am­ba­sa­do­ra SAD” – od­no­sno is­ti­ca­nja ni­za ne­u­o­bi­ča­je­nih oce­na na ra­čun vla­sti ze­mlje do­ma­ći­na – zva­nič­na Pre­to­ri­ja uta­na­či­la je za ju­če i te­le­fon­ski raz­go­vor iz­me­đu ju­žno­a­frič­ke mi­ni­star­ke ino­stra­nih po­slo­va Na­le­di Pan­dor i ame­rič­kog še­fa di­plo­ma­ti­je En­to­ni­ja Blin­ke­na. I to pr­ven­stve­no zbog op­tu­žbe da je ru­ski kar­go-brod „Le­di R” – ina­če pod ame­rič­kim sank­ci­ja­ma – pri­stao pro­šle go­di­ne u voj­nu lu­ku Saj­mon­sta­un kod Kejp­ta­u­na, gde je iz­me­đu 6. i 9. de­cem­bra to­kom ta­jan­stve­nih noć­nih pre­to­va­ra ukr­cao ju­žno­a­frič­ko na­o­ru­ža­nje i ot­plo­vio put Ru­si­je.

„Na­o­ru­ža­va­nje Ru­si­je je iz­u­zet­no ozbilj­na stvar, ne sma­tra­mo da je ta te­ma raz­re­še­na, vo­le­li bi­smo da Ju­žno­a­frič­ka Re­pu­bli­ka (poč­ne) da pri­me­nju­je ne­svr­sta­nu po­li­ti­ku”, upo­zo­rio je Bri­ge­ti.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube