Naslovna Republika Srpska OTPISANO 106 MILIONA KM KREDITA Dužnici NE VRAĆAJU ZAJMOVE IRB-u koje je...

OTPISANO 106 MILIONA KM KREDITA Dužnici NE VRAĆAJU ZAJMOVE IRB-u koje je odobrila Vlada RS

0

Veći broj pravnih lica kojima je, na osnovu odluka Vlade Republike Srpske, Fond za razvoj i zapošljavanje RS odobravao direktne zajmove kasni sa vraćanjem kredita, dok pojedini korisnici svoje obaveze uopšte ne izmiruju. Fond je otpisao čak 106,3 miliona KM kredita.

Zbog loših plasmana gubitak do visine kapitala Fonda za razvoj i zapošljavanje RS, kojim upravlja Investiciono-razvojna banka (IRB), iznosi 85,7 miliona KM, dok je u prošloj godini imao dobit od 3,8 miliona KM.

U revizorskom izvještaju Fonda za 2020. godinu, kojem je Glavna službe za reviziju javnog sektora RS dala pozitivno mišljenje, navedeno je da je gubitak do visine kapitala nastao kao rezultat poslovnih aktivnosti Fonda u prethodnom periodu, piše Capital.

„Revizijom naplate potraživanja za glavnicu i kamatu zajmova pravnim licima koje odredi Vlada RS (plasmani iz sredstava Evropske investicione banke i plasmani zdravstvenim ustanovama) utvrđeno je da veći broj korisnika zajmova svoje dospjele obaveze ne uplaćuje najkasnije u roku do pet dana od dana dospjeća anuiteta na naplatu, kao i da pojedini korisnici svoje obaveze ne plaćaju“, navedeno je u izvještaju.

Dodaje se i da je, u cilju zaštite sredstava, Fond u ranijem periodu preduzimao mjere prinudne naplate nad pokretnom i nepokretnom imovinom dužnika, pokretao sudske sporove radi naplate potraživanja, zaključivao ugovore o reprogramu potraživanja, kao i prijavljivao potraživanja i vršio naplatu duga od dužnika iz stečajne mase, u slučaju otvorenog stečajnog postupka nad dužnikom.

Fond garantovao za obaveze MUP-a i Ustavnog suda

U izvještaju revizije navedeno je i da je Fond u junu 2020. godine izdao garanciju za dobro izvršenje posla kojom je garantovao za obaveze Ministrastva unutrašnjih poslova RS od 924.768 КM prema jednom preduzeću.

Fond garantovao i za obaveze Ustavnog suda RS prema u iznosu od 566.168 КM, dok je krajem 2020. godine izdao još jednu garanciju za obaveze MUP-a od 121.610 КM.

„Dugoročni krediti u zemlji iskazani su u bruto iznosu od 291,5 miliona КM, ispravke vrijednosti u iznosu od 106,3 miliona i neto vrijednosti u iznosu od 185,1 milion KM. Odnose se na plasmane date posredstvom finansijskih institucija i direktne plasmane odobrene iz sredstava Fonda, Evropske investicione banke i Svjetske banke“, piše u izvještaju.

Revizija je utvrdila da Fond ima problema i u naplati potraživanja po kupljenim obveznicama.

„Utvrđeno je da ima određenih kašnjenja u rokovima njihove naplate za tri preduzeća za koja je Fond odobrio reprogram naplate i koja su u značajnom iznosu ispravljena. Naplata po osnovu kupljenih obveznica Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i banaka se u 2020. godini odvijala prema planu otplate bez materijalno značajnog kašnjenja“, dodaje se u izvještaju.

Inače, Fond za razvoj i zapošljavanje RS nije bio predmet kontrole Glavne službe za reviziju javnog sektora RS punih osam godina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: